Обавештења

Извештај са састанка Савета родитеља 12.09.2017.

12.09.2017.године са почетком у 15:30 часова у просторијама ПУ ,,Лане'' у  Мишићевој број 1 одржан је састанак Савета родитеља. Састанку је присуствовало 10 родитеља. Дневни ред састанка је једногласно усвојен.

1.Конституисан је једногласно Савет родитеља.

2.За избор председника Савета родитеља једногласно је изабран родитељ Милан Николић, а за заменика Марија Валчић.

3.Педагог Мирјана Видојковић је известила родитеље о надлежностима Савета родитеља а на основу Закона о основама система васпитања и образовања и Закона о предшколском васпитању и образовању.

4.Педагог Мирјана Видојковић известила је Савет родитеља о активностима везаним за Програм заштите деце од насиља (период фебруар-август).

5.Педагог је известила Савет родитеља о изведеним активностима у природи у Липовцу у периоду од 25.05. до 04.04.17. (о програму, броју деце, активностима).

6.Савет родитеља је изабрао свог представника Ружицу Манић за члана Стручног Актива за развојно планирање.

7.Марија Валчић је изабрана за члана Тима за самовредновање, као представник родитеља.

8.Директор Виолета Поповић је поднела извештај о раду за 2016/2017 годину.

9.Педагог Мирјана Видојковић изнела је план рада установе за 2017/2018 годину.

10.Такође је педагог изнела на разматрање Анекс Предшколског програма ПУ ,,Лане'' Алексинац за 2017/2018 год.

11.Психолог Валентина Петровић изнела је на разматрање Анекс Развојног плана како би се у Акциони план за наредну 2017/2018 год.уврстиле активности за унапређивање Етоса установе.

12.Директорка Виолета Поповић известила је Савет родитеља о Стручном усавршавању запослених у 2016/2017 години.

13.Директорка Виолета Поповић изнела је на разматрање план Стручног усавршавања за 2017/2018.год.

14.Такође је директорка изнела на разматрање извештај Тима за самовредновање за 2016/2017 год.

15.План самовредновања у наредној 2017/2018 изнела је Савету родитеља директор установе.

16.Извештај о раду директора за 2016/2017 год.известила је директор Виолета Поповић.

17.Савет родитеља је једногласно донео одлуку да ове године у оквиру реализације екскурзије то буде Јагодина, а да се рекреативна настава изведе у Липовцу.

18.Савет родитеља је обавештен да су деца ове године осигурана 24 часа, а новац за осигурање плаћа Општина Алексинац (локална самоуправа).

19.Родитељи су обавештени о избору издавања за часописе и књиге за децу.

20.Родитељи су донели одлуку да ове године донација за играчке износи 600,00 дин.

21.Ужину за Припремни предшколски програм пружа нађа установа, јеловник се меша на две недеље а цена ужине неће бити већа од 40,00 динара дневно.

Потписивање уговора - распоред

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/208 ГОДИНУ ВРШИ СЕ У СЛУЖБИ РАЧУНОВОДСТВА ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ МИШИЋЕВА БРОЈ 1 ОД  14.08.2017. ДО 29.08.2017.РАДНИМ ДАНИМА ОД 10:00 ДО 18:00ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ

ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗМИРИТИ СВА ДУГОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016

Корисник услуга је дужан да попуни прописани образац и достави следећу документацију:

1.Личне карте оба родитеља/старатеља (на увид)

2.Запослени родитељи:

-потврда да су запослени или потврда да обављају самосталну делатност

-потврда о просеку примања задња три месеца текуће године која претходе закључењу уговора

3.За уметнике:

-Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника

4.За студенте:

-Потврда о студирању за текућу школску годину

5.За пољопривреднике:

-Потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству

6.За родитеља запослене у иностранство:

-Потврда о запослењу и висини примања који је оверио судски тумач

7.Самохрани родитељи (један од наведених докумената)

-Судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права

-Умрлица за преминулог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

-Препорука центра за социјални рад ако ја у тој Установи поступак поверења детета у току

8. Деца у хранитељским породицама или Установама дечије заштите:

Решење центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу Установу -хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

9. Корисници новчане социјалне помоћи:

-Решење центра за социјални рад да породица остварује право на материјално обезбеђење

10.Остало:

-Пензионери-решење или последњи чек

-Лица на одслужењу казне-потврда казнено-поправне Установе

 

За треће и четврто дете, Дете без родитељског старања и дете ометено у развоју Установа издаје потврду коју родитељ прослеђује Фопнду дечје заштите где и остварује своје право на ослобођење плаћања.

 

РАСПОРЕД ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПО ДАНИМА И ПО ГРУПАМА

 

ДАТУМ

ГРУПА

ВРЕМЕ

14.08.2017.

ВРТИЋ БЕЗ ГРАНИЦА 

10-18 h 

15.08.2017. 

МЛАЂА ЈАСЛЕНА 1 И МЛАЂА ЈАСЛЕНА 2 

10-18 h 

16.08.2017. 

МЕШОВИТА 1, СТАРИЈА ЈАСЛЕНА 2, МЛАЂА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА 

10-18 h 

17.08.2017.

СРЕДЊА И СТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА

10-18 h

21.08.2017.

НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА И ВВШ

10-18 h

22.08.2017.

МЛАЂА И СРЕДЊА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-18 h

23.08.2017.

СТАРИЈА И НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-18 h

24.08.2017.

НОВИ ОБЈЕКАТ БУЦЕКОВА МЕШОВИТА 1 и 2

10-18 h

25.08.2017.

БУЦЕКОВА НАЈСТАРИЈА НОВИ ОБЈЕКАТ И АЛ. РУДНИК

10-18 h

28-29.08.2017

ЖИТКОВАЦ СВЕ ГРУПЕ

10-18 h

Обавештење

 

 

Повратак деце са рекреативне наставе из Липовца је у

недељу 04.06. 2017. око 10 часова.

 

 

 

Упис за Припремни предшколски програм

 

Упис за Припремни предшколски програм (популарно забавиште) обављаће се у периоду:

 

20.03.2017.г. – 20.04.2017.г.

 

Овај програм је законом обавезан за сву децу рођену у периоду од 01.03.2011.г. до 01.03.2012.г.

 

За упис је потребно донети:

лекарско уверење које ће дете добити од свог лекара код кога се до тада лечило,

- извод из књиге рођених (може фотокопија).

 

 Приликом уписа обавезно је присуство детета.

 

 Упис деце у групе у граду обавља педагог у просторији која се налази у улици Мишићевој 1, (централни објекат), од 8 до 13 сати.

 Упис деце у групе у селу обављају васпитачи који раде у тим местима.

 

Такође позивамо родитеље који су заинтересовани за пријем деце у целодневни боравак и посебан програм ИГРАОНИЦА (4 сата - трајање боравка)за школску 2017/2018. да дођу са децом и изводом из књиге рођених како би се уписали на листу чекања.