Ефикасно дисциплиновање

Е Ф И К А С Н О     Д И С Ц И П Л И Н О В А Њ Е

 

ПРИСТУПИ И ТЕХНИКЕ

 

О постављању граница...

 • Нужне су за добар емоционални и социјални развој детета
 • Постављају их родитељи и васпитачи
 • Оне омогућују детету да, сходно узрасту, преузима одговорност за сопствене поступке
 • За дете значе ограничења, али и слободу
 • Указују на то које врсте понашања су пожељне, а које не
 • Омогућују развој самоконтроле код детета

 

Најважнији капацитети и васпитни стилови...

 • Капацитет- спремност за блискост
 • Капацитет- спремност за постављање граница

 

Четири васпитна стила у зависност од присуства и односа између капацитета

 • Попустљив- велика емоционална блискост, али веома тешко се успостављају границе
 • Незаинтересован- слаба емоционална блискост, и неспремност на постављање граница
 • Ауторитаран-слаба емоционална везаност, али ригидно постављање граница
 • Ауторитативан- велика емоционална блискост, али и велика спремност на постављање граница

 

 Лоше технике дисциплиновања...

 • батине
 • исмевање
 • понижавање
 • дистанцирање
 • ћутање
 • разговор (превише приче)

 

Најчешће грешке...

 • Превише приче: проблем ауторитета и концепт детета као мале одрасле особе
 • Превише емоција: страх, љутња, обесхрабреност, повређеност и т д..
 • Лош избор технике: треба поставити питање "да ли желимо да делујемо тако да неко понашање прекинемо, или да утичемо да се неко пожељно понашање појави...?"- од тога зависи избор техника

 

 О дететовој љутњи...

 • Дететова љутња као реакција на дисциплиновање је нормална и очекивана
 • Не треба сузбијати дететову љутњу, већ треба научити дете да је испољава на прихватљив начин
 • То што се дете љути, свакако није разлог да се одустане од дисциплиновања
 • Дететова љутња не треба да покрене љутњу код васпитача и родитеља

 

 

О љутњи одраслог...

 • Љутња васпитача или родитеља обично је покренута умором или лошом проценом мотива дечјег понашања
 • Љутња утиче на расуђивање, тако да љутња васпитача или родитеља омета ефикасно дисциплиновање

 

 Ако добро дисциплинујемо, онда то није...

 • Штетно по дететов развој
 • Кажњавање
 • Доказивање око тога ко је газда
 • Сувишан напор
 • Вентил за родитеље и васпитаче
 • Беспотребно фрустрирање детета
 • Етикетирање- ко је добар, а ко лош..?

Ако добро дисциплинујемо, онда то јесте...

 • Ефикасно
 • Ненасилно
 • У складу са дететовим узрастом, особеностима и околностима
 • Учење детета томе која понашања су добра, а која не
 • Учење детета томе да понашање има своје последице
 • Учење детета томе да преузима одговорност
 • Адекватно постављање граница

Добар приступ дисциплиновању...

 • Усклађеност са дететовим узрастом, особеностима и околностима
 • Доследност
 • Смиреност и солидну емоционална контрола
 • Јасни захтеви упућени детету
 • Уздржавање од превише приче
 • Добре и јасне невербалне поруке

Невербалне поруке...

 • Говор
 • Држање тела
 • Контакт погледом
 • Емоционално стање
 • Евентуални физички конатакт
 • Мора да постоји склад вербалних и невербалних порука
 • Важан су извор информација за дете
 • Васпитач и родитељ треба да буду свесни својих невербалних порука и да управљају њима

Добре технике дисциплиновања...

 • Скретање пажње
 • Селективно игнорисање
 • Тајм-аут
 • Награђивање
 • Ускраћивање привилегија
 • Пано
 • Уговор

Лични пример и подршка...

 • То су најбољи и најефикаснији приступи у дисциплиновању
 • Јачају однос васпитача, родитеља, наставника...према детету
 • Јачају дететово самопоуздање
 • Омогућују уважавање индивидуалних особености детета
 • Подстичу дететов емоционални и социјални развој
 • Лични пример и подршка нису напорни, а пријатни су и за дете и за родитеља и за васпитача

 

Процес дисциплиновања...

ПРЕ...

 • Сарадња између родитеља, васпитача и осталих укључених у процес васпитања
 • Дефинисање правила
 • Одмор
 • Редукција стреса
 • Реална очекивања
 • Превенција

ЗА ВРЕМЕ...

 • Јасно
 • Кратко
 • Доследно
 • Добра емоционална контрола
 • Невербалне поруке
 • Напад на поступак, а не на дете
 • Нуђење избора

ПОСЛЕ...

 • Нуђење обештећења
 • Разговор са дететом
 • Емпатија
 • Крај дисциплиновања

... И за крај, најважније од свега- трудимо се да нашој деци будемо примери, јер они у

сваком тренутку више посматрају како се понашамо, него што узимају у обзир наше

"говоранције", и зато када васпитавамо, увек имајмо на уму мудре речи нашег Душка

Радовића "... и, заиста, васпитање би било бескрајно лако када би деца користила само

уши, а не и очи..."

 

Кориштени материјали са семинара Ефикасно дисциплиновање

Уредили и прилагодили педагог и психолог