РАСПОРЕД ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Screenshot 12

НАКНАДА И РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЛАНЕ“ АЛЕКСИНАЦ

 

    Право на накнаду трошкова боравка у ПУ „ЛАНЕ“ у  висини учешћа корисника у цени услуга (право на бесплатан боравак) имају:

1.Деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом;

2.Деца без родитељског старања;

3.Деца из породица које су корисници новчане социјалне помоћи;

4.Треће и четврто дете у породици;

5.Дупли близанци, тројке и четворке

Право на регресирање учешћа корисника услуга у економској цени боравка детета у ПУ „ЛАНЕ“ у висини од 20% учешћа остварују:

1.Корисници дечијег додатка;

2.Друго дете из исте породице које истовремено борави у Установи;

3.Родитељ који самостално врши родитељско право (дефинисано чланом 28. Закона о финансијској подршци са децом „Сл.гласник РС бр.113/17 и 50/18“)

                 За остваривање неког од наведених права потребно је попунити прописани образац захтева а у зависности од тога за које право се подноси захтев прилажу се следећи докази:

1.Фотокопија, односно одштампана изчитана лична карта подносиоца захтева-родитеља или увојитеља,а за установу акт установе социјалне заштете о смештају детета у установу; уз захтев који подноси старатељ или хранитељ доставља се лична карта старатеља односно хранитеља и фотокопија решења надлежног органа старатељства о смештају детета у старатељску , односно хранитељску породицу;

2.Уверење о пребивалишту детета;

3.Решење надлежног органа – Центра за социјални рад општине Алексинац, за остваривање права на социјалну помоћ;

4.Потврда изабраног лекара да дете има сметње у развоју;

5.Мишљење интересорне комисије за дете ометено у развоју;

6.Извод из књиге рођених за сву децу у породици;

7.Потврда предшколске установе да је дете уписано у ту предшколску установу, у коју васпитну групу и трајању од колико сати дневно;

8.Решење, пресуда односно друга исправа којом се доказује статус родитеља који самостално врши родитељско право

9.Решење којим се доказује да је корисник услуга ПУ остварио право на дечији додатак.