Извештај са састанка Савета родитеља 12.09.2018.г

Савет радитеља конституисан је у складу са Статутом. Савет чини 15 родитеља, из група Припремног предшколског програма, целодневног боравка – јаслене групе, целодневног боравка – васпитне групе и Играонице

За председника Савета родитеља изабран је МиланНиколић, за заменика председника изабрана је Марина Антић

Педагог је упознала чланове Савета родитеља са надлежностима Савета родитеља на основу Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању

Педагог је поднела извештај о активностима везаним за Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања за период фебруар 2018.- август 2018., као и извештај о боравку деце у Липовцу и извештај о изведеној једнодневној екскурзији до Јагодине и Свилајнца

За Стручни актив за развојно планирање изабрана је Марина Антић – као представник родитеља

За Тим за самовредновање изабран је представник родитеља Дарко Филиповић

За Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе изабран је представник родитеља Ивана Адамовић

За Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања иазбран је представник родитеља Александра Миловановић

Обављен је избор председника и заменика родитеља за Општински савет родитеља – за председника је изабрана Ивана Стојановић – Благојевић, за заменика је изабран Александар Ранђеловић

 

Савету родитеља поднесени су на разматрање:

 

Извештај о раду у 2017/2018. г.

План рада установе за 2018/2019.г.

Предшколски програм ПУ“Лане“ Алексинац за 2018/2019.г.

Анекс II Развојног плана

Извештај о стручном усавршавањуза 2017/2018.г.

План стручног усавршавања за 2018/2019.г.

Извештај о самовредновању за 2017/2018.г.

План за самовредновање за 2018/2019.г.

Извештај о раду директора за 2017/2018.г.

 

Родитељи су донели одлуку на програм извођења рекреативних активности у природи и екскурзије (без зимовања)

 

Директорка је обавестила родитеље за осигурање деце у установи.                                            

И ове радне године установа расписује ЈН за осигурање, Општина Алексинац финансира осигурање деце, а деца су осигурана 24 сата.

Директорка је, такође, обавестила родитеље о куповини радних листова и часописа за децу за ову радну годину, као и ко је изабран по ЈН за часописе и радне листове.

Родитељи су донели одлуку да донација родитеља за куповину играчака ове године буде 700,00 динара

Директорка је обавестила родитеље о ужини за Припремни предшколски програм ( 4 сата ), упознала родитеље са јеловником и ценом ужине, која неће бити већа од 40 динара дневно.

 

 

                                                                           Записник водила

                                                                        Татјана Николић - васпитач